- Luật sư Nguyễn Hải Nam, Văn phòng Luật sư Công Quyền (TP HCM), trả lời: Trường hợp thứ 1, tặng quà không kèm theo điều kiện. Đối với quà tặng là động sản (điện thoại, máy tính, xe cộ, trang sức...), theo điều 458 Bộ Luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực từ thời điểm người được tặng cho nhận tài sản. Đối với động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực từ thời điểm đăng ký.

Như vậy, với các tài sản không bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu như điện thoại, máy tính, trang sức..., quyền sở hữu của người được tặng được xác lập ngay tại thời điểm nhận quà và người tặng không có quyền đòi lại.

Với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu như xe máy, ô tô..., người tặng được đòi lại nếu người được tặng chưa đăng ký quyền sở hữu; nếu đã đăng ký, tài sản thuộc về người được tặng.

Đối với quà tặng là bất động sản (nhà ở, đất đai), căn cứ điều 459 Bộ Luật Dân sự 2015, nếu quà tặng là nhà ở, đất đai mà việc tặng cho đã được lập thành văn bản có công chứng và người được tặng đã đăng ký quyền sở hữu thì tài sản này thuộc về người được tặng; người tặng không có quyền đòi lại. Nếu việc tặng cho chỉ dừng lại ở những lời trao đổi bằng miệng thì giao dịch tặng cho được coi là vô hiệu, người tặng có quyền đòi lại.

Trường hợp thứ hai, tặng quà có kèm theo điều kiện. Điều 462 Bộ Luật Dân sự quy định, người tặng cho có thể yêu cầu người được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Theo đó, nếu người được tặng không thực hiện nghĩa vụ mà người tặng yêu cầu thì người này có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường Hoàng ghi