Theo đó, ban hành khung giá mới 447 dịch vụ khám, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15-4- 2012, bãi bỏ khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30- 9-1995 của liên bộ Y tế- Tài chính, LĐ- TB-XH và Ban Vật giá Chính phủ.

Quy định mới này cũng bãi bỏ 80 dịch vụ tại “khung giá một phần viện phí” ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/ TTLT. Theo quy định của Luật khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có trách nhiệm quy định mức thu tại các bệnh viện tuyến Trung ương do bộ quản lý; UBND tỉnh, TP trình HĐND cùng cấp quy định mức thu do địa phương quản lý.

D.Thu