Người rừng 21 tuổi, chỉ ăn cỏ để sống

Mỹ Uyên - Thanh Long