Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội sáng 1-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá những kết quả đạt được của Thủ đô trong thời gian qua là to lớn và quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng biểu hiện suy thoái, tiêu cực chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả - Ảnh: Anh Quý

Bên cạnh đó, Hà Nội còn những hạn chế, tồn tại, như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu còn chậm; phát triển văn hoá - xã hội chưa thực sự xứng tầm với vai trò, tiềm năng, vị thế của Thủ đô; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị có mặt chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đòi hỏi thực tiễn; công tác quản lý, điều hành của bộ máy hành chính chưa thực sự quyết liệt; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp uỷ, tổ chức Đảng, chất lượng của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa ngang tầm yêu cầu; những biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong Đảng, trong xã hội, nhất là về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả.

Tổng Bí thư đề nghị đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những thành quả, tiến bộ và những yếu kém, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp tích cực phát huy ưu điểm, kiên quyết khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư tán thành với những nội dung cơ bản nêu trong các văn kiện Đại hội, hoan nghênh quyết tâm chính trị của Đảng bộ Thủ đô nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổng Bí thư lưu ý thêm một số vấn đề, như: phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, vai trò, vị thế của Thủ đô. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu và kinh nghiệm từ tổng kết thực tiễn. Đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế. Giải quyết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não, các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại quốc gia, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn TP. Chủ động có các phương án phòng ngừa và kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ…

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội cần đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của TP trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, Đảng viên…

Trước đó, đọc tham luận về nội dung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực cho hay thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ TP cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn bộc lộ một số yếu kém như sau: nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy còn hạn chế. Vì vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa được chú trọng, hiệu quả thấp; hiện tượng nể nang, né tránh, thủ tiêu đấu tranh vẫn còn diễn ra ở một số cấp uỷ và tổ chức đảng trong đảng bộ TP, một số cán bộ đảng viên là lãnh đạo, quản lý các cấp thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong rèn luyện đạo đức lối sống nhưng chưa được phát hiện, kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực

Cũng theo ông Dực, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ Đảng viên là một trong 3 nội dung quan trọng trong Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng mà Đảng bộ Hà Nội đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng.

“Tuy nhiên, hiện nay bệnh thành tích, sợ khuyết điểm đang diễn ra phổ biến. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong một số cấp ủy và tổ chức Đảng chưa thật sự thẳng thắn. Tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, sợ mất lòng vẫn còn diễn ra dẫn đến bằng mặt mà không bằng lòng. Trong hội nghị thì biểu quyết nhất trí cao nhưng ra ngoài thì nói ngược lại, đang làm xói mòn lòng tin đối với Đảng. Vì vậy, trong thời gian tới, dân chủ trong Đảng phải tiếp tục được mở rộng; bản lĩnh và trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình với ý thức xây dựng phải được đề cao. Đây là vấn đề mấu chốt quyết định sự vững mạnh và trường tồn của Đảng ta” - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Phương Nhung