Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ cao cấp của Đảng và nhà nước.

Quy định nêu rõ những cán bộ thuộc diện trên phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức; giữ nguyên kỷ luật phát ngôn; mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư...

Đặc biệt, Bộ Chính trị quy định cán bộ thuộc diện này phải tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt; không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm. Tuyệt đối không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Ngoài quy định chung, Bộ Chính trị cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh cụ thể là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội (QH), Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH, Chủ nhiệm các ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH; quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh bộ trưởng và tương đương, trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội cấp trung ương, bí thư tỉnh ủy và thành ủy trực thuộc trung ương, chủ tịch HĐND/UBND tỉnh, thành phố. Bộ Chính trị cũng quy định nhóm tiêu chí chung và nhóm tiêu chí đặc thù để đánh giá các cán bộ quản lý diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ngoài quy định trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


Th.Dũng