Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố Đà nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố Đà nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng 15-10, Đại hội Đảng biểu Đảng bộ Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch nước nhận định, Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng ở Khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Năm năm qua, trong bối cảnh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực và tình hình kinh tế - xã hội trong nước, Đảng bộ, quân và dân Đà nẵng đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng do Đai hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố đề ra, phát triển nhanh và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân 9,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2015 đạt 62,65 triệu đồng (2.908USD) gần gấp 2 lần năm 2010, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Dịch vụ tăng bình quân 12,1%/năm, chiếm 62,6% giá trị tổng sản phẩm (GRDP) thành phố. Công nghiệp tăng trưởng ổn định 10%/năm, cơ cấu chuyển đổi tích cực với sự phát triển của công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hổ trợ. Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kinh tế biển được chú trọng phát triển, gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. Thành phố đã huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển. Công tác quy hoạch, quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị được thực hiện tốt. Đời sống nhân dân được cải thiện.


Các đại biểu lắng nghe chỉ đạo của chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Các đại biểu lắng nghe chỉ đạo của chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Bên những thành tựu đạt được, chủ tịch nước cũng chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm mà Đà Nẵng cần khắc phục. Kinh tế thành phố phát triển chưa bền vững, chưa đạt một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ thành phố đề ra. Mô hình tăng trưởng chưa có nhiều thay đổi. Công nghiệp chưa có bứt phá mạnh mẽ, công nghệ chậm được đổi mới. Sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, chất lượng còn hạn chế…Lợi thế về kinh tế biển chưa được phát huy. Vai trò động lực, liên kết khu vực, tính lan tỏa của Đà Nẵng trong vùng chưa rõ nét. Văn minh đô thị chuyển biến chậm. Đời sống việc làm của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn...

Chủ tịch nước tán thành với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng thời yêu cầu Đà Nẵng với vai trò là Trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung – Tây nguyên phải đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng. Để làm được điều đó Đà Nẵng phải tập trung thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng để kinh tế phát triển theo chiều sâu, dựa trên các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh. Phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phát huy tốt vai trò trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính – ngân hàng, y tế, giáo dục và đào tạo của khu vực.

Phát triển nhanh du lịch, coi đây là mũi nhọn kinh tế của thành phố. Đầu tư nâng cấp hệ thống cảng biển, nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với chủ quyền biển đảo. Đà Nẵng phấn đấu trở thành Trung tâm kinh tế biển của khu vực và cả nước. Chú ý tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, sánh vai với các thành phố trong khu vực Đông Nam Á. Đà Nẵng cũng cần tập trung phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực phát triển. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công và các đối tượng xã hội; quan tâm tạo việc làm và nâng cao mức sống cho bộ phận dân cư bị giải tỏa, thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 8 (khóa XI) “ về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong đó đặc biệt coi trọng thế trận lòng dân, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.


Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 -2020

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 -2020

Chủ tịch nước cũng trao đổi về những diễn biến phức tạp trong tình hình thế giới và khu vực hiện nay, cả về kinh tế, chính trị, an ninh. Tranh chấp chủ quyền trên biển Đông còn diễn ra căng thẳng, phức tạp. Trong nước, kinh tế có bước phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, chưa bền vững. Các nguy cơ mà Đại hội Đảng nhiều nhiệm kỳ đã chỉ rõ vẫn chưa được khắc phục, có mặt còn nghiệm trọng và phức tạp hơn. Nguy cơ kinh tế tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn đẩy lùi, lại thêm tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Các âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, thúc đẩy “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta nhằm chống phá Đảng nhà nước ta của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng…Chủ tịch nước mong muốn các cán bộ đảng viên phải nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

Thay mặt Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, ông Trần Thọ, bí thư thành ủy đã tiếp thu những ý chỉ đạo của chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội.


Đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cảm ơn những phát biểu chỉ đạo Đại hội của chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cảm ơn những phát biểu chỉ đạo Đại hội của chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Kim Ngân