Ôn lại truyền thống 85 năm thành lập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Hoàng Năng khẳng định từ ngày đất nước thống nhất đến nay, nhất là qua 30 năm đổi mới, hệ thống mặt trận TP đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết, vượt mọi khó khăn và thách thức. “Mặt trận TP là ngọn cờ hiệu triệu thực hiện nhiều phong trào ý nghĩa, nhân văn sâu sắc. Chỉ tính riêng chương trình “Vì người nghèo” đã vận động gần 1.400 tỉ đồng, góp phần chăm lo cho người nghèo TP trong 15 năm qua” - ông Năng cho biết.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Tất Thành Cang trao kỷ niệm chương cho các cá nhân
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Tất Thành Cang trao kỷ niệm chương cho các cá nhân

Với những kết quả trên, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Tất Thành Cang đã biểu dương mặt trận các cấp, đồng thời mong muốn mặt trận phải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối thượng của dân tộc, các quyền và lợi ích cơ bản, chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Lấy mục tiêu xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc.

Ông Tất Thành Cang cũng yêu cầu mặt trận tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân, động viên kiều bào hướng về Tổ quốc, đội ngũ trí thức tích cực tham gia xây dựng đất nước và TP.  Ngoài ra, ông Cang lưu ý mặt trận phải đẩy mạnh giám sát hoạt động của Đảng bộ TP, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; mở rộng các cuộc vận động, chăm lo đối tượng chính sách và người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Dịp này, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Dương Quan Hà đã nhận Huân chương Độc lập hạng ba; 263 cá nhân được trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tin-ảnh: Ph.Anh