Ngày 19-8, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1383 về việc đình bản tạm thời đối với Tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng thuộc Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam.

Theo đó, Tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng bị đình bản tạm thời 3 tháng, kể từ ngày 19-8, vì không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và vi phạm các quy định pháp luật về báo chí.

Tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng đã được Bộ TT-TT cấp phép hoạt động từ ngày 19-7-2013.

Được biết, quyết định trên căn cứ vào Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT-TT; Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 286/GP-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2013 do Bộ TT-TT cấp cho tạp chí điện tử Thực phẩm chức năng; báo cáo giải trình số 2015072301/GT ngày 23 tháng 7 năm 2015 của tạp chí điện tử điện tử Thực phẩm chức năng và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.

T.Dũng