Trung tâm có nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cung cấp các dịch vụ cho người khiếm thính như: tham vấn đồng cảnh; tư vấn đo thính lực miễn phí, mua máy trợ thính; tập huấn các kỹ năng giao tiếp, làm việc, sống độc lập...; dạy ngôn ngữ ký hiệu; cung cấp sách báo, thông tin về lĩnh vực khiếm thính... nhằm hỗ trợ người khiếm thính hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn.

M.Quyên