Theo chương trình, hội nghị sẽ họp đến ngày 14-5; tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần NQTƯ 4 khóa XI về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hội nghị tập trung đánh giá đúng mức tính nghiêm trọng của tình trạng lạc hậu, ngoại lai về văn hóa, những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, bệnh thành tích… đang lan rộng. Ngoài ra, Trung ương cần đánh giá việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế…

Tổng Bí thư yêu cầu Trung ương làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội Đảng các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cấp ủy.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Ảnh: TTXVN
Khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Ảnh: TTXVN

Về tổng kết việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, Tổng Bí thư nêu rõ nhiệm vụ xem xét, đánh giá kết quả tổng kết, đồng thời kết luận về hoạt động của chính quyền địa phương tại 10 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương đang tổ chức thí điểm.

Tổng Bí thư khẳng định chủ trương lấy phiếu tín nhiệm là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết; Bộ Chính trị sẽ kiến nghị tiếp tục thực hiện. Trung ương cần cho ý kiến về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, đối tượng lấy phiếu, quy trình lấy phiếu, việc công khai kết quả phiếu...

Căn cứ vào ý kiến Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Quy định 165 để tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh.

A.Nhiên