Mỗi Đại hội Đảng đều để lại những dấu ấn lịch sử hết sức quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước.

Với Đại hội XII, hy vọng Đảng cũng sẽ tạo được bước chuyển mạnh mẽ về chất, khắc phục được những sa sút, chậm trễ, tụt hậu trên một số mặt như vừa qua.

Muốn tạo được bước chuyển mạnh mẽ, cùng với việc nâng cao tầm trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng, phải kiên quyết xây dựng Đảng từ trung ương đến cơ sở, từng đảng viên phải thật sự trong sạch, vững mạnh như Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XI) đã nêu. Muốn Đảng được trong sạch, phải nghiêm khắc, công khai, minh bạch xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài như: sự nhu nhược, tự phê bình và phê bình kém; nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên (kể cả ở cấp cao); một bộ phận cán bộ, đảng viên yếu kém, tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ. Phải khắc phục được tình trạng chủ trương, nghị quyết đúng nhưng khâu tổ chức thực hiện yếu, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Về mặt quản lý của nhà nước, phải đưa toàn bộ hoạt động vào kỷ cương, theo pháp luật, chống mọi hành vi tự do vô kỷ luật. Cán bộ, công chức và gia đình họ phải nghiêm chỉnh và gương mẫu chấp hành pháp luật. Mọi hoạt động phải được kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những gian lận, câu kết làm ăn phi pháp.

Nguồn lực trong nhân dân, nhất là nguồn trí tuệ, sức mạnh nội sinh còn rất lớn, cần được khơi dậy, phát huy tốt đi đôi với chăm sóc, bồi dưỡng, nâng cao; khắc phục tình trạng phân tâm, suy giảm niềm tin từ nhiều năm nay. Có được niềm tin vững chắc, sự hào hứng, phấn khởi và phát huy tinh thần dân chủ của toàn dân thì sự nghiệp đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc dù khó khăn, phức tạp đến mấy cũng nhất định thành công. Lịch sử vẻ vang của dân tộc và của Đảng đã nhiều lần chứng minh điều đó.

Ông bà ta có câu “Đầu xuôi, đuôi lọt”. Để đầu được xuôi, phải gạt bỏ được mọi vướng mắc, tính toán cục bộ, cá nhân. Hy vọng Đại hội XII sẽ bầu được cơ quan lãnh đạo và lãnh đạo cao nhất của Đảng gồm những người toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ vì dân, vì nước, vì Đảng. Thành công của Đại hội Đảng sẽ mở ra quá trình phát triển mới của đất nước, từng bước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Triệu Vũ