Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời báo chí sáng 21-1

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời báo chí sáng 21-1

Sáng 21-1, trả lời Báo Người Lao Động bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam (Đại hội XII), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Bắc Son cho biết Quy chế bầu cử tại Đại hội XII nhằm phát huy dân chủ, đổi mới, chọn được các nhân sự đủ đức, tài để tham gia vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới, đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị và các nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Điều đó được thể hiện trong các quy định của Đảng thông qua Quy chế 244 được Ban chấp hành Trung ương khóa XI thông qua và quy chế đó cũng được Đại hội chấp nhận.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết Quy chế 244 được thực hiện từ Ban chấp hành Trung ương và Hội nghị Trung ương trở xuống. Quy chế này đã được thực hiện trong quá trình Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương thời gian qua.

Việc bầu cử tại Đại hội XII, theo Bộ trưởng Son, thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua trong phiên họp trù bị ngày 20-1. Theo quy chế này, việc ứng cử, đề cử của các đại biểu tại Đại hội XII đều được thể hiện một cách công khai, dân chủ, minh bạch.

Trước câu hỏi những nhân sự trong Ban chấp hành Trung ương khóa cũ, theo Quy chế bầu cử Đại hội XII, sẽ không ứng cử, không nhận đề cử và chỉ những nhân sự chưa tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa cũ mới có thể nhận và tự ứng cử tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết trong quy chế đã quy định rõ, các nhân sự là ủy viên cấp ủy nhưng không được cấp ủy đó giới thiệu thì không được tự ứng cử, không được nhận đề cử. “Tuy nhiên, khi ra Đại hội thì Đại hội có quyền quyết định cao nhất. Điều đó thể hiện dân chủ tập trung, tức là dân chủ nhưng vẫn thực hiện theo các quy định của Đảng để bảo đảm dân chủ nhưng phải tập trung. Và quyền của Đại hội là quyền cao nhất” - Bộ trưởng Son nói.


Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son cho biết theo quy chế đã được thông qua, nhân sự là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI sẽ phải xin rút trong trường hợp được đề cử tại Đại hội XII, còn quyết định được rút hay không rút sẽ do Đại hội quyết định.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son cho biết theo quy chế đã được thông qua, nhân sự là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI sẽ phải xin rút trong trường hợp được đề cử tại Đại hội XII, còn quyết định được rút hay không rút sẽ do Đại hội quyết định.

Trả lời câu hỏi như vậy có thể hiểu rằng nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XI không được ứng cử và nhận đề cử nhưng nếu ra Đại hội quyết định thì vẫn được, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nêu rõ theo như Quy chế bầu cử đã được Đại hội XII thông qua ngày 20-1, ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa cũ mà không được Ban chấp hành khóa cũ giới thiệu thì nhân sự đó không được ứng cử, còn nếu được Đại hội đề cử thì nhân sự đó phải xin rút.

“Ví dụ, đồng chí A là ủy viên Ban chấp hành của khóa cũ không được Ban chấp hành khóa cũ giới thiệu để trình Đại hội, tức là không có danh sách giới thiệu mà được Đại hội giới thiệu thì đồng chí đó cũng xin rút vì phải chấp hành Nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành khóa cũ và chấp hành Quy chế bầu cử vừa được thông qua thì đương nhiên đồng chí đó phải rút. Còn quyết định được rút hay không rút sẽ là do Đại hội quyết định. Như vậy là sẽ bảo đảm dân chủ nhất và chúng ta có điều kiện để thực hiện tất cả các quy chế, quy định của Đảng vì Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, quy định của Ban chấp hành Trung ương, quy định của Đại hội là những quy định chung mà mọi người, các ủy viên Trung ương, đặc biệt là đại biểu dự Đại hội phải tuân thủ” - Bộ trưởng Son nói.

T.Dũng-P.Dương