Đó là nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

Cụ thể, dự thảo quy định 3 khoản lệ phí. Bao gồm lệ phí xin nhập quốc tịch Việt Nam là 3 triệu đồng/trường hợp; lệ phí xin trở lại quốc tịch Việt Nam hoặc thôi quốc tịch Việt Nam đều có mức thu 2,5 triệu đồng/trường hợp.

Dự thảo thông tư cũng quy định 3 trường hợp được miễn lệ phí xin nhập quốc tịch Việt Nam, xin trở lại quốc tịch Việt Nam, xin thôi quốc tịch Việt Nam. Bao gồm người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Người không quốc tịch xin nhập quốc tịch Việt Nam, người mất quốc tịch xin trở lại quốc tịch Việt Nam mà có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú. Người di cư từ Lào được phép cư trú xin nhập quốc tịch Việt Nam, xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc Việt Nam theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.

Theo Bộ Tư pháp, năm 2015 có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam, 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam. Số liệu thôi quốc tịch Việt Nam là 4.474 người.

T.Hà