Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) sẽ tổ chức trong 3 ngày, từ 22 đến 24-9. Đây là một trong những Đảng bộ đầu tiên của khu vực duyên hải miền Trung tổ chức đại hội.

Kinh tế biển được Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận xác định là động lực để phát triển nhanh, bền vững
Kinh tế biển được Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận xác định là động lực để phát triển nhanh, bền vững

Chủ đề của đại hội lần này được Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận xác định là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; kinh tế biển là động lực; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; sớm thu hẹp khoảng cách thu nhập bình quân so với cả nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh”.

Trên tinh thần đó, đại hội xác định có 6 nhóm ngành tập trung đẩy mạnh, tạo đột phá để kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Đó là: năng lượng sạch, du lịch, nông - lâm - thủy sản, sản xuất - chế biến, giáo dục - đào tạo và xây dựng - kinh doanh bất động sản.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, nhấn mạnh: Về phát triển năng lượng sạch, tỉnh tiếp tục thu hút các dự án năng lượng tái tạo; đặc biệt là phối hợp với các bộ, ngành để triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân; phấn đấu đến năm 2020, tổng công suất điện gió toàn tỉnh khoảng 220 MW. Về kinh tế, sẽ tập trung khai thác thế mạnh du lịch biển đảo, sinh thái, di sản văn hóa để ngang tầm với các tỉnh trong khu vực, đồng thời chú trọng phát triển sản xuất nông - thủy sản gắn với công nghiệp chế biến để tăng giá trị sản phẩm.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Ninh Thuận đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: Tổng sản phẩm nội tỉnh tăng 10%-11%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 58-60 triệu đồng/năm, tạo việc làm mới cho trên 15.000 lao động/năm, hộ nghèo giảm 1,5%-2%/năm, trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 50% đạt trong sạch, vững mạnh).

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, đại hội xác định có 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là: phát triển kinh tế nhanh gắn với bảo đảm môi trường; thu hút đầu tư; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao nguồn nhân lực gắn với công bằng xã hội; thúc đẩy kinh tế miền núi; tăng cường quốc phòng - an ninh - nội chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tăng cường vai trò của MTTQ, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cho biết nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh hoàn thành 19/26 chỉ tiêu đề ra. Các lĩnh vực hoàn thành là xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng. Về kinh tế, tỉnh chỉ hoàn thành 3/9 chỉ tiêu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2015-2020 có 350 đại biểu tham dự, đại diện cho trên 15.000 đảng viên toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Trường