Danh sách trúng cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương... được công bố tại Đại hội XII sáng 28-1
Danh sách trúng cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương... được công bố tại Đại hội XII sáng 28-1

Sáng nay 28-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII) họp phiên bế mạc tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tại phiên họp này, Đại hội XII nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra ngày 27-1. Trước đó, Trung ương khóa XI có 16 Ủy viên Bộ Chính trị (có 7 ủy viên tái ứng cử vào Trung ương khóa XII), 3 Bí thư Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XII phát biểu ý kiến. Thông qua Nghị quyết Đại hội XII.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội và họp báo thông báo về những kết quả nổi bật của Đại hội.

Trước khi bế mạc, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội.

Trước đó, ngày 26-1, Đại hội XII đã đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 ủy viên (180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết).

Phạm Thế