Cụ thể là Chủ tịch và Phó Chủ tịch  HĐND TP HCM, trưởng các ban HĐND TP HCM; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Chánh Văn phòng UBND TP HCM; ủy viên UBND TP HCM gồm giám đốc các  Sở Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Nội vụ, Giám đốc  Công an TP HCM và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM.

Ngoài việc lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu sẽ nghe UBND TP HCM báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2015; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; thông báo của Ủy ban MTTQ TP HCM về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP; Thường trực HĐND TP báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, chương trình công tác năm 2015, kết quả giám sát năm 2014, dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2015...

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm trong kỳ họp HĐND TP HCM vào tháng 7-2014

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm trong kỳ họp HĐND TP HCM vào tháng 7-2013. Ảnh: Tấn Thạnh

Kỳ họp cũng sẽ xem xét một số tờ trình của UBND TP HCM như: tờ trình điều chỉnh tăng mức thu phí tại trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc, tờ trình đề xuất một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP, tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn TP, tờ trình Đề án thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn TP HCM…

Ngoài phiên chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo sở ngành , Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cũng sẽ tham gia trả lời chất vấn.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP HCM khóa VIII diễn ra từ ngày 10 đến 12-7-2013, lần đầu tiên 16 chức danh do HĐND TP HCM bầu đã được lấy phiếu tín nhiệm theo ba mức tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả cho thấy Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm có số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất (78 phiếu, tỷ lệ 82,98%). Chánh Văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Luận có tỷ lệ phiếu “tín nhiệm cao” không đạt quá bán (40 phiếu, tỷ lệ 42,55%), trong khi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM Thái Văn Rê là người nhận được phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất (18 phiếu, tỷ lệ 19,15%). Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân có số phiếu “tín nhiệm cao” là 67, tỷ lệ 71%. Có hai vị lãnh đạo không nhận được phiếu tín nhiệm thấp nào là Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín.

 

Ph.Anh