ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trách nhiệm lịch sử to lớn trước dân tộc

Tin mới

12/01/2011 10:28

(NLĐO)- Đúng 8 giờ sáng 12-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham dự của 1.377 ĐB, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành phiên khai mạc.

Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội, đại diện cho nhân dân cả nước, đi đầu là các em thiếu nhi tiến vào hội trường tặng Đoàn Chủ tịch những bó hoa tươi thắm. Đại diện cho nhân dân Thủ đô Hà Nội khẳng định nhân dân Thủ đô cũng như toàn quốc bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của Đại hội và hứa phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống ngàn năm văn hiến của Thủ đô góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XI, góp phần xây dựng nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại.
 
Đọc diễn văn khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Khi đất nước bước vào thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI với nhiều thách thức lớn và cơ hội mới, Đại hội XI có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng, đáng tự hào. Những thành tựu đạt được trong 20 năm qua là to lớn, tự hào, chúng ta đã thực hiện thành công chặng đường đầu, đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn tới. Tuy nhiên đất nước ta vẫn đứng trước những thách thức lớn đan xen nhau, diễn biến phức tạp không thể xem thường.
 
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đại hội XI có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X.
 
Tiếp đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc Báo cáo chung về các Văn kiện Đại hội XI. Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội có nhiệm vụ bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), quyết định Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng, của đất nước trong 5 năm tới. Chủ đề của Đại hội là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Đoàn đại biểu TP.HCM
 
Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày gồm 9 phần chính: Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010; 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Quan điểm, mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế; Phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; Tăng cường quốc phòng-an ninh; mở rộng đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCXN Việt Nam; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Đại hội XI khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, triệu người như một, năng động, sang tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH.
N. Dương – P. Dương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI