Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã khai mạc sáng nay 4-5 tại Hà Nội.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và góp ý về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị, nêu một số ý kiến có tính chất gợi mở, để Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết định.

Theo đó, về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng (gọi tắt là thông qua các văn kiện) và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (gọi tắt là công tác nhân sự). Hai nội dung này có quan hệ rất chặt chẽ với nhau.

Sau khi thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng tại Hội nghị Trung ương 8, việc chuẩn bị các văn kiện đã được tiến hành một cách khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng. Trung ương đã cho ý kiến về các dự thảo văn kiện ở 2 Hội nghị Trung ương 9 và 10, hiện nay các dự thảo văn kiện Đại hội đã được gửi đến các cấp ủy, các tổ chức đảng trong cả nước để lấy ý kiến tại Đại hội đảng bộ các cấp.

Theo Tổng Bí thư, tại Hội nghị lần thứ 11, Trung ương cần cho ý kiến, thảo luận và quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 tại các hội nghị tiếp theo.

Nhấn mạnh việc xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị mỗi ủy viên Trung ương tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc các nội dung liên quan đến công tác nhân sự...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11

Về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ủy viên Trung ương tập trung cho ý kiến về các nguyên tắc và căn cứ để phân bổ đại biểu; việc dự kiến phân bổ số lượng cụ thể như đã nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị và các phụ lục số liệu kèm theo. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương thống nhất về nguyên tắc và căn cứ phân bổ đại biểu, Bộ Chính trị sẽ quyết định cụ thể số lượng đại biểu của từng đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến.

Tại Hội nghị lần thứ 11, Bộ Chính trị trình Trung ương tiếp tục xem xét, cho ý kiến về vấn đề quan trọng này, nhất là việc lựa chọn mô hình tổ chức chính quyền địa phương để định hướng cho việc Quốc hội xem xét, ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại Kỳ họp thứ 9 khóa XIII sắp tới.

Tờ trình của Bộ Chính trị đã nêu rõ các công việc được triển khai thực hiện từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đến nay; tổng hợp các ý kiến khác nhau và đề xuất phương hướng để Trung ương xem xét, lựa chọn. Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương cân nhắc kỹ những ưu điểm, nhược điểm, tính khả thi và sự phù hợp của mỗi phương án…

Về Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với toàn vùng động lực phát triển phía Nam và cả nước, có tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, có tổng vốn đầu tư lớn và thời gian thực hiện dài, sử dụng một diện tích đất đai lớn, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và môi trường sống của hàng chục vạn người dân. Vì vậy, mặc dù Trung ương đã cho chủ trương chung và ngay từ năm 2005, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải lập báo cáo tiền khả thi, đến nay đã hoàn thành, trình Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định và được Chính phủ thông qua, nhưng tại Hội nghị lần này, Trung ương vẫn cần cho ý kiến về các vấn đề nêu trong Tờ trình và Báo cáo đầu tư Dự án của Ban Cán sự đảng Chính phủ, có kết luận định hướng để Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Trung ương cần tập trung cho ý kiến về sự cần thiết, tính khả thi của dự án; nhu cầu sử dụng đất và giải phóng mặt bằng; phương án tái định cư, đảm bảo việc làm và môi trường sống cho đồng bào vùng di dời; phương án lựa chọn công nghệ, kỹ thuật và mô hình quản lý, vận hành, khai thác sau khi Dự án hoàn thành; hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh tế-xã hội của Dự án…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ủy viên Trung ương phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng, bảo đảm cho thành công của Hội nghị.

B.T.Ngọc (Theo VGP)