Trung ương xem xét sửa đổi Hiến pháp, đất đai, tiền lương

Tin mới

07/05/2012 13:50

(NLĐO) - Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5 khai mạc sáng 7-5 thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, chính sách và pháp luật về đất đai, phòng chống tham nhũng, cải cách tiền lương giai đoạn 2012-2020...

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 7 đến 15-5 tại Hà Nội sẽ bàn các nội dung quan trọng như: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; xem xét, quyết định một số vấn đề về chính sách xã hội, tiền lương giai đoạn 2012 - 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Hội nghị Trung ương 5 xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng - Ảnh: VGP
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập tới các đề án trình Hội nghị Trung ương lần này, nêu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để Hội nghị quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

 

Thứ nhất, về tổng kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, nhấn mạnh, xuất phát từ tầm quan trọng đặc biệt và tính chất nhạy cảm của vấn đề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc tổng kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải bám sát những tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 2, có quan điểm và cách nhìn toàn diện, biện chứng, cụ thể, lịch sử; bám sát vào thực tế thi hành các quy định của Hiến pháp và các yêu cầu của tình hình mới. Đồng thời, tập trung đánh giá, khẳng định những kết quả nổi bật của Hiến pháp năm 1992 với vai trò là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới.

 

Thứ hai, về chính sách, pháp luật đất đai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá IX về đất đai lần này là một yêu cầu bức thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hoà các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, đây là một lĩnh vực rất rộng lớn, hết sức phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau. Khi đánh giá tình hình và nguyên nhân, cần nắm vững các quan điểm và nguyên tắc cơ bản đã được xác định trong Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp của Nhà nước để phân tích một cách toàn diện, khách quan kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp nêu trong Nghị quyết và pháp luật về đất đai.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đất đai là vấn đề rất rộng lớn và hết sức phức tạp - Ảnh: VGP
 
Thứ ba, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần nhìn thẳng vào sự thật, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc tình hình tham nhũng, lãng phí và kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Nhận dạng cho đúng những biểu hiện nổi bật của tham nhũng, lãng phí trong một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, tài nguyên, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công, quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước, nhất là tại các doanh nghiệp nhà nước, hoạt động tín dụng, ngân hàng, công tác tổ chức, cán bộ...

 

Thứ tư, về một số chính sách xã hội và tiền lương giai đoạn 2012 - 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong quá trình chỉ đạo xây dựng Đề án một số vấn đề về an sinh xã hội và Đề án cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2012-2020, Bộ Chính trị nhận thấy nên xác định lại cách đặt vấn đề, phạm vi của hai đề án này cho phù hợp hơn với tính chất, tầm quan trọng của các nội dung và tình hình chuẩn bị các đề án khác có liên quan.

 

Đồng thời trao đổi, thống nhất về chủ trương, định hướng cho việc nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng trình Hội nghị Trung ương 7 (dự kiến tháng 5-2013) Đề án tổng thể cải cách cơ bản chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020 cùng các đề án có liên quan khác.

 

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này đều là những vấn đề rất khó, phức tạp, nhạy cảm và rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cả các nhiệm kỳ tiếp theo và về lâu dài.

H.Thành (Theo VGP)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI