Chiều ngày 28-11, ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đang giao cho Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch khắc phục một số vi phạm trong quản lý biên chế công chức, công tác tuyển dụng công chức, xét tuyển, bổ nhiệm cán bộ mà Thanh tra Bộ Nội vụ mới công bố.

"Trên cơ sở cái gì sai thì phải khắc phục, sau đó tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ. Việc khắc phục nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào mức độ vi phạm tới đâu, nếu phải xử lý trách nhiệm, kỷ luật thì sẽ lâu, còn chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm thì sẽ nhanh"- ông Thủy nói.

94 công chức được bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh Hóa chưa đảm bảo quy định - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa

Được biết, kết luận thanh tra mà Bộ Nội vụ vừa mới công bố về việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ ngày 1-1-2017 đến ngày 31-3-2019.

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ đã phát hiện nhiều vi phạm và đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị, ban ngành liên quan có kế hoạch xử lý, khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra trong kết luận.

Cụ thể, qua kiểm tra công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện còn 13 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vượt chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, có 18 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 120 hồ sơ, có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng, 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ, đến thời điểm thanh tra 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; 3 công chức chưa được xếp ngạch, bậc lương theo quy định.

Trong lĩnh vực xét tuyển công chức, trong số 15 trường hợp cán bộ công chức cấp xã chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên, có 7 trường hợp được xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện nhưng trước đó chưa được tuyển dụng vào công chức cấp xã, 15 công chức được xét chuyển chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học...

Đặc biệt, quá trình bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn một số tồn tại. Cụ thể, về điều kiện, tiêu chuẩn, có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh (bằng chuyên môn không phù hợp vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở...), trong đó 44 công chức được bổ nhiệm sau thời điểm ngày 28-12-2017. Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 168 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.

Cũng thời điểm thanh tra, có 2 cơ quan, tổ chức và 9 phòng, ban chuyên môn cấp sở có số cấp phó vượt quy định. Về quản lý hồ sơ công chức, hồ sơ thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh không được lưu giữ tại Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý; hồ sơ thuộc thẩm quyền quản lý của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chưa đảm bảo thành phần… Nhất là có 7 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, trong đó 9 hợp đồng lao động được hưởng phụ cấp công vụ.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại đã nêu, có hình thức xử lý kịp thời.

Tuấn Minh