Trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và các thế hệ mai sau, lời đầu tiên Bác Hồ viết là về Đảng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư...".

Tạo chuyển biến tích cực

Theo Di chúc, Đảng ta đã chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo từng bước đổi mới. Niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từng bước trưởng thành và tiến bộ về mọi mặt.

Tuy vậy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn những hạn chế. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, trong đó có những Đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, vẫn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cần nghiêm khắc nhận lỗi trước anh linh Bác Hồ và quyết tâm sửa chữa.

Chính vì thế, Hội nghị Trung ương 4, khóa XII (tháng 10-2016) đã đề ra những giải pháp toàn diện, đồng bộ để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm những cán bộ, Đảng viên sai phạm.

Thực hiện di nguyện của Bác, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được Đảng đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả cụ thể. Đảng đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thanh tra, giám sát thực hiện luật pháp... được đẩy mạnh. Hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bằng việc làm thiết thực, dân mới tin - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM tặng thưởng cho các điển hình học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, năm 2018-2019 Ảnh: Hoàng Triều

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 490 tổ chức Đảng và 15.000 Đảng viên vi phạm, trong đó có gần 1.300 Đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Cán bộ thuộc diện trung ương quản lý cũng có hơn 60 người bị kỷ luật.

Những kết quả trên lĩnh vực xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua đã làm cho niềm tin trong nhân dân đối với Đảng ngày càng nâng cao, tạo bước chuyển biến tích cực.

Có rất nhiều tấm gương học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống. Ngày càng nhiều những cấp chính quyền mà trong đó công chức cam kết thực hiện không gây nhũng nhiễu phiền hà dân, tình nguyện làm hết việc mới nghỉ chứ không hết giờ... nói không với hối lộ. Công chức như thế thật sự là "công bộc" của nhân dân.

Không thể kể hết những tấm gương Đảng viên, quần chúng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi người làm một việc tốt sẽ tạo ra những việc tốt to lớn, lan tỏa toàn xã hội, thiết thực làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp, nhân văn hơn.

Lấy đức làm gốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò cầm quyền và trọng trách lịch sử của Đảng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trước Đảng và nhân dân. Người luôn yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng bản thân, gắn bó chặt chẽ giữa đức và tài, trong đó lấy đức làm gốc.

Từ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao, là bước phát triển rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trách nhiệm nêu gương được đề cao, từ quy định của Đảng đến tự giác thực hiện của mỗi người, là bồi đắp tính tiền phong của Đảng và phẩm chất cao quý của cán bộ, Đảng viên, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Bằng việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên chính là những công việc quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa nhất để hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác. 

Vẫn là bó đuốc soi sáng

Trước những vận hội và thách thức chưa có tiền lệ của đất nước, trước những biến động khó lường của tình hình thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh trong Di chúc của Người vẫn có tầm chiến lược mãi mãi, vẫn là bó đuốc soi sáng, là những chỉ dẫn quan trọng cho Đảng trong hoạch định đường lối, phương hướng, xác định nhiệm vụ, kế hoạch, chính sách, chương trình hành động nhằm đưa đất nước phát triển bền vững, nhất là trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Diệp Văn Sơn