Theo đó, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, số tăng thu ngân sách nhà nước là 105.714 tỉ đồng; trong đó tăng thu ngân sách trung ương là 33.623 tỉ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 72.091 tỉ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương 32.943 tỉ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể và trừ số giảm thu tiền sắp xếp nhà đất của Bộ Quốc phòng) để thực hiện 7 nhiệm vụ. Một là, giảm bội chi ngân sách trung ương năm 2018 là 3.500 tỉ đồng. Hai là, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa Xll) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là 8.300 tỉ đồng. Ba là, bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương, một số chính sách an sinh xã hội là 6.367 tỉ đồng. Bốn là, thưởng vượt thu cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán là 193 tỉ đồng gồm các tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi; hỗ trợ đầu tư trở lại theo cơ chế tài chính đặc thù đối với TP Cần Thơ là 274,3 tỉ đồng. Năm là, hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương năm 2018 cho các địa phương 835,4 tỉ đồng, gồm các tỉnh: Nghệ An, Đồng Nai, Long An và Vĩnh Long. Sáu là, bổ sung vốn thực hiện dự án di dân, tái định cư các dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang và vùng chuyển dân sông Đà 1.500 tỉ đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ rà soát tiến hành các trình tự và bổ sung danh mục dự án, bảo đảm thực hiện theo Luật Đầu tư công trước khi phân bổ chi tiết. Bảy là, bổ sung vốn đầu tư phát triển năm 2019 là 11.973,3 tỉ đồng để thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao; các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện nghị quyết này.

Ph.Anh