Ngày 9-6, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Đặng Quốc Khánh đã trình bày áo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Ưu tiên bồi thường bằng tiền khi thu hồi đất - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các quy đinh về thu hồi đất, trưng dụng đất là nội dung nhận được nhiều góp ý của nhân dân trong quá trình lấy ý kiến. Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo luật đã sửa đổi toàn bộ nội dung của Điều 79 theo hướng Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa.

Dự thảo luật đã quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất đối với các loại công trình công cộng từng lĩnh vực; thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp và một số trường hợp thật cần thiết khác.

Đồng thời, rà soát làm rõ hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; các trường hợp thu hồi đất do vi phạm để phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan như Luật đầu tư, các Luật về thuế, làm rõ hành vi của cơ quan quản lý hoặc của người vi phạm.

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Chương VII là một trong những nội dung lớn của dự án Luật Đất đai (sửa đổi) lần này. Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, việc sửa đổi, xây dựng các quy định phù hợp với thực tiễn về bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi, tạo sự đồng thuận, giảm khiếu kiện; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong tổ chức thực thi.

Theo ông Đặng Quốc Khánh, dự thảo Luật quy định theo hướng người có đất bị thu hồi được bồi thường thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất, thiệt hại do ngừng sản xuất, kinh doanh; được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Đáng chú ý, được ưu tiên lựa chọn hình thức bồi thường bằng tiền nếu có nhu cầu được bồi thường bằng tiền. Giá đất bồi thường là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Giá đất tái định cư là giá đất cụ thể tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với khu tái định cư, dự thảo luật quy định phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi.

Cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV cho ý kiến về dự án luật này. Cơ quan soạn thảo cũng đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân từ ngày 3-1 đến 15-3 để hoàn thiện dự thảo luật.

Minh Chiến - Huy Thanh