Theo đó, về trách nhiệm chấp hành pháp luật về thanh tra: Có 5/8 đoàn thanh tra gia hạn thời hạn thanh tra không đúng quy định.

Về trách nhiệm chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Đối với công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của công dân: Không ban hành thông báo kết quả xử lý đơn về việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh cho người dân; không thông báo cho công dân biết việc chuyển đơn theo mẫu. Không quản lý, theo dõi đơn; văn bản hướng dẫn người dân không cụ thể; không có phiếu đề xuất thụ lý đơn theo quy định. Những sai sót nêu trên trách nhiệm chính thuộc về chủ tịch UBND phường 4, 7, 10, 14, quận 3.

Về trách nhiệm chấp hành pháp luật giải quyết khiếu nại: Giải quyết khiếu nại không đảm bảo thời hạn quy định theo điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011. Chủ tịch UBND quận 3 không thống nhất trong việc xác định đối tượng để giải quyết khiếu nại. Chủ tịch UBND quận 3 thụ lý khiếu nại không đúng đối tượng (do không ban hành quyết định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Trách nhiệm chính thuộc về Thanh tra quận 3, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND quận 3 và Chủ tịch UBND quận 3 với vai trò là người giải quyết khiếu nại chịu trách nhiệm trong việc ký các quyết định nêu trên.

Công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND quận 3 - Ảnh 1.

Trụ sở UBND quận 3

Về trách nhiệm chấp hành pháp luật giải quyết tố cáo: Thời gian xử lý đơn tố cáo không đúng; thông báo kết quả giải quyết tố cáo thể hiện tại nơi nhận có cơ quan bị tố cáo là thực hiện không đúng quy định và mẫu số 19. Trách nhiệm chính thuộc về Thanh tra quận 3 trong việc tham mưu cho chủ tịch UBND quận 3 và chủ tịch UBND quận 3 với vai trò là người giải quyết tố cáo chịu trách nhiệm trong việc ký các quyết định, kết luận nêu trên.

Công tác cấp phép còn thể hiện sự thiếu sót, không đảm bảo quy trình, quy định chủ yếu về thành phần hồ sơ, cơ sở pháp lý cấp giấy phép... thuộc 3 lĩnh vực (quản lý đô thị, an toàn thực phẩm và giáo dục). Đặc biệt trong phần cấp phép xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý đô thị, đã xảy ra các vi phạm (tăng mật độ xây dựng, tăng tầng cao, không cấp phép xây dựng có thời hạn cho trường hợp đất thuộc quy hoạch nên dẫn đến việc vượt tầng cao so với quy định, không thông báo cơ quan có thẩm quyền xử phạt...), đây đều là những vi phạm quan trọng cần được xem xét xử lý để đảm bảo công tác quản lý cấp phép xây dựng được thực hiện nghiêm túc.

Với những sai sót trên, Thanh tra TP cho rằng Chủ tịch UBND quận 3 với vai trò là người đứng đầu, cần nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục, xử lý để việc quản lý, điều hành được hiệu quả, nghiêm túc.

Từ đó, Thanh tra TP kiến nghị và được UBND TP HCM kết luận chỉ đạo giao Chủ tịch UBND quận 3 tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo có liên quan đến những thiếu sót, vi phạm để tồn tại hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và cấp giấy phép. Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các nội dung, lĩnh vực chủ tịch UBND quận 3 phụ trách hoặc thuộc thẩm quyền để xảy ra thiếu sót, vi phạm như đã kết luận nêu trên.

TRƯỜNG HOÀNG