Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 người được Quốc hội bầu và phê chuẩn - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng và nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sáng 25-10

Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) khóa XIV, đầu giờ phiên họp chiều nay 25-10 bắt đầu lúc 14 giờ, Ban Kiểm phiếu của QH công bố kết quả kiểm phiếu đối với 48 người giữ các chức vụ do QH bầu và phê chuẩn.

Trước đó, trong phiên họp sáng nay 25-10, QH đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín đối với 48 người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Lấy phiếu tín nhiệm có 3 mức: "Tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. QH thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 người được QH bầu và phê chuẩn như sau:

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 người được Quốc hội bầu và phê chuẩn - Ảnh 2.
Văn Duẩn - Phương Nhung