Hoàn thiện thể chế, quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết…". Đây là một đoạn Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng mà tôi rất tâm đắc.

Cụ thể hóa chủ trương sao cho hiệu quả - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 12 Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tổ chức từ ngày 2 đến 4-3, xem xét xử lý một số cán bộ có dấu hiệu vi phạm . Ảnh: UBKTTW.VN

Nhìn vào thực tiễn, chúng ta sẽ thấy trong tình hình hiện nay, công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước đang đòi hỏi cần phải nghiêm túc nhìn thẳng hơn vào một số yếu kém trong công tác cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nhắc nhở là không được né tránh, nể nang trong việc đánh giá cán bộ.

Muốn làm được như vậy để công tác cán bộ ngày càng chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của đất nước thì trước hết, các cơ sở Đảng cần nghiêm túc xem lại việc đánh giá cán bộ lâu nay đã bảo đảm nghiêm túc chưa hay còn thiếu tính khách quan, cầu toàn, áp đặt thành kiến cá nhân, đánh giá theo cảm tính, cục bộ địa phương… Nếu có những việc này thì đã gián tiếp làm suy giảm chất lượng đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Biết rõ ràng cán bộ, mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực. Cất nhắc cán bộ, không nên làm như "giã gạo". Nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ sai lầm thì đẩy xuống, chờ lúc họ làm khá, lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhắc lên thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đời.

Rồi Người lưu ý: Trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. Chẳng những xem xét công tác của họ, mà còn phải xét sinh hoạt của họ. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không. Chẳng những xem xét họ đối với ta thế nào, mà còn phải xem xét họ đối với người khác thế nào...

Chủ trương của Đảng ta về công tác cán bộ đã rõ. Vấn đề là cụ thể hóa để làm sao biến chủ trương ấy thành hiện thực sinh động và mang lại hiệu quả cao nhất. Điều này phụ thuộc vào trách nhiệm của mỗi đảng viên, trước hết là cấp ủy và người đứng đầu trong việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ.

Mặc Sanh (cựu chiến binh TP Đà Nẵng)