Trọng trách của Đảng

Tròn 90 năm qua, chỉ một khoảnh khắc Xuân, Đảng đứng mũi chịu sào phấn đấu và hy sinh trước lịch sử dân tộc, Đảng nghiêm khắc tự chỉnh đốn mình, tự phát triển mình sao cho xứng đáng với đạo lý thiêng liêng ấy, quyết không có lợi ích nào khác, ngoài lợi ích của đất nước, của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.

Đó là bản chất của Đảng, là cương lĩnh hành động, là trọng trách lịch sử và đạo lý của Đảng chúng ta, nhìn từ lịch sử tròn 90 năm xây dựng, trưởng thành trong lòng dân tộc và dẫn dắt đất nước, vì một Việt Nam xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự do và phồn thịnh, hùng cường.

Không ai và không gì có thể bôi nhọ và phủ nhận được!

Nếu 15 năm, từ 1930 tới 1945, Đảng sinh tử chuẩn bị, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, kiến lập thành công nền dân chủ cộng hòa; qua 40 năm, từ 1945 tới 1985, Đảng cùng toàn dân tộc kết thúc ba cuộc chiến tranh thần kỳ giữ nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi Mới 30 năm, từ 1986 đến 2015, Việt Nam thoát khỏi cảnh nghèo nàn và cô lập thì giai đoạn từ năm 2016 đến 2045 - tròn 100 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng tiếp tục sứ mệnh đưa dân tộc đi đến phồn vinh, thịnh vượng và một vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.

Công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của chúng ta có nguy cơ không tiến thêm được một bước nào như mong đợi cả, thậm chí thất bại, nếu thiếu hệ động lực căn bản và chủ yếu. Đó là trọng trách mới mà lịch sử dân tộc trao cho Đảng cầm quyền một cách xứng đáng và tin tưởng trước yêu cầu phát triển mới của Việt Nam, nhịp bước cùng thời đại.

Giá trị vững bền của độc lập

Không thể nói về một nền chính trị độc lập nếu quốc gia, dân tộc không có quyền tự quyết dân tộc hay không có chủ quyền, dân tộc bị lệ thuộc, nhân dân bị nô lệ dưới hình thức này hay mức độ kia. Càng không thể kỳ vọng đổi mới đất nước, khi đất nước bị chi phối hay bị lệ thuộc từ bất cứ phía nào về chính trị hay kinh tế… Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Độc lập có nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào".

Và, lịch sử cũng cho chúng ta một bài học lớn về giá trị của độc lập không có nghĩa là tự cô lập mình, tự mình khép kín; và kiên quyết bảo vệ nền độc lập đó. Nhưng "nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Trong "Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng", đăng trên tờ Cứu quốc, số ra ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết như thế.

Do vậy, phải luôn cảnh giới giữ nước từ khi nước chưa nguy, phải tự mình trở nên hùng mạnh là phương sách giữ nước tối ưu, phải bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ vô điều kiện quyền lực và lợi ích tối cao của nhân dân là điều kiện tiên quyết, là nhân tố quyết định, là động lực căn bản, trên nền móng đại đoàn kết toàn dân tộc để đổi mới toàn diện, đồng bộ thành công, hội nhập quốc tế một cách chủ động và tích cực. Điều đó chính là chủ động ngăn chặn giặc ngoại xâm từ bên ngoài. Đó là điều tất yếu.

Đồng thời, đặc biệt coi trọng đẩy lùi quốc nạn tham nhũng và tệ lợi ích nhóm… Nghĩa là cảnh giác chống giặc nội xâm từ bên trong. Đó chính là nhu cầu xây dựng môi trường chính trị - xã hội trên nền móng một xã hội công dân lành mạnh, bảo đảm thành công đổi mới chính trị.

Nói khái quát, ở đây, có sáu phương diện chủ yếu cần được chú ý ngang nhau: An ninh chính trị - an ninh kinh tế - an ninh văn hóa - an ninh xã hội - an ninh quốc phòng và an ninh sinh thái, trong công cuộc đổi mới.

Độc lập tự chủ, tự lực tự cường, sẵn sàng làm bạn với các nước yêu chuộng hòa bình và công lý, nỗ lực hết sức mình với thiện chí cao nhất để bảo vệ hòa bình và tiến bộ trên thế giới, tiếp tục thật sự phải là lựa chọn chiến lược cho hiện tại và tương lai. Đó là động lực căn bản, chính là văn hóa.

Nhân tài thời đại 4.0

Sự bùng nổ của cách mạng thông tin - truyền thông và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang thay đổi diện mạo và tốc độ phát triển toàn cầu. Đây là cơ hội mới cho Việt Nam, mà vì nhiều lý do, trước đây, chúng ta đã không tận dụng tốt được cuộc cách mạng công nghiệp.

Có thể nói, cơ hội này hoặc là hôm nay hoặc là không biết khi nào, đối với chúng ta. Nếu xem thời cơ là lực lượng thì với cuộc cách mạng công nghiệp mới này, với những đột phá về công nghệ, chúng ta phải chủ động nắm lấy và tận dụng nó.

Lịch sử đã chứng minh rằng không một quốc gia nào có thể làm nên kỳ tích phát triển nếu không có bộ máy công quyền ưu tú; và bộ máy công quyền ấy sẽ không chỉ là nơi tụ hội nhân tài mà còn là môi trường để họ làm việc, thể hiện tư cách và tài năng một cách tin tưởng. Cổ nhân nói: Không thể giam cầm những bậc hiền tài vào một giỏ những người tiểu nhân.

Đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, trước mắt thanh lọc bộ máy công quyền sao cho tinh hoa, tinh thông và liêm chính bảo đảm tương đương với công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, hơn lúc nào hết, phải là việc cấp bách, thậm chí nóng bỏng hiện nay.

Kinh nghiệm lịch sử cũng chỉ rõ rằng nếu toàn xã hội và đến lượt mỗi người không đồng tâm vun đắp xây dựng một nền văn hóa cao cả về tầm nhìn, cao quý về nhân văn, uyên bác về trí tuệ, cao thượng về nhân cách và luôn khắc sâu trong tâm khảm mình tình yêu thương đồng bào và trách nhiệm với Tổ quốc thì không hy vọng có được đội ngũ nhân lực chất lượng cao như kỳ vọng.

Do vậy, phải đổi mới tầm nhìn mang tầm dài hạn nhằm kiến tạo cho kỳ được nền móng bảo đảm cho sự phát triển mới: huy động nguồn nhân lực và đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao; không chỉ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước mà Việt Nam phải là nơi hội tụ được tài năng và nguồn nhân lực từ bên ngoài và thế giới.

Vì thế, cần tìm kiếm tài năng từ mọi ngõ ngách, không kể nguồn gốc và điều kiện xuất thân; trân trọng sử dụng tinh hoa và kinh nghiệm quốc tế. Và điều cần khắc sâu là cả xã hội dành cho những người gánh vác sứ mệnh dẫn dắt dân tộc ngẩng cao đầu, với sự trân trọng thành tâm, sự ủng hộ nhiệt thành và tình yêu thương vô bờ bến.

Đó chính là động lực mang tầm đột phá chiến lược. Đó cũng chính là con đường để Việt Nam "cất cánh"!

TS. Nhị Lê