Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP HCM và Đề án thành lập thành phố trực thuộc TP HCM.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý xây dựng Đề án không tổ chức HĐND quận, phường ở TP HCM với tên gọi là Đề án chính quyền đô thị.

Việc này nhằm thể chế hóa chủ trương tổ chức hợp lý chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị và hải đảo; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị loại đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật của cả nước.

Đề án không tổ chức HĐND quận, phường sẽ có tên gọi là Đề án chính quyền đô thị - Ảnh 1.

TP HCM được Trung ương đồng ý xây dựng Đề án không tổ chức HĐND quận, phường với tên gọi là Đề án chính quyền đô thị.

Phó Thủ tướng Thường trực giao UBND TP phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện Đề án, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp; làm rõ cơ chế, phương thức kiện toàn tổ chức chính quyền đô thị TP.

Trường hợp thực hiện theo cơ chế thí điểm cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; lưu ý "không mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh" theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Đồng thời, thiết kế đồng bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị: tổ chức chính trị, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan dân cử, cơ quan tư pháp...; rà soát, nhận định chính xác, khách quan về hoạt động của chính quyền quận, phường khi không tổ chức HĐND, làm căn cứ đề xuất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ và cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư. Xác định cụ thể nhiệm vụ của từng cơ quan trong tổ chức thực hiện Đề án.

Về Đề án thành lập thành phố trực thuộc TP HCM, thông báo nêu việc này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo, giao "UBND TP xây dựng Đề án, gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định".

Căn cứ các quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đồng ý thực hiện chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP HCM trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. 

Việc thành lập thành phố Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo.

Phan Anh