Ông Phan Văn Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ký ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về xác định đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và thời điểm tạm dừng thực hiện các nội dung liên quan.

Theo thông báo, tại phiên họp ngày 12-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam kết luận thống nhất xác định đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 gồm huyện Nông Sơn và huyện Hiệp Đức.

Dừng công tác cán bộ tại huyện Nông Sơn, Hiệp Đức ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Huyện Hiệp Đức và Nông Sơn thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu kể từ ngày 15-5-2023, các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức tạm dừng thực hiện các nội dung liên quan về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng và công tác cán bộ cho đến khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành. Trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật; các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ trong giai đoạn năm 2023 – 2025...

"Trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền" – thông báo nêu.

Trước đó, ngày 30-1-2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

2 huyện Nông Sơn và Hiệp Đức thuộc diện phải sắp xếp lại do không đáp ứng tiêu chí về diện tích tự nhiên và dân số.

Trần Thường