Sau gần 5 ngày làm việc, ngày 18-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra (kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc hội nghị với 5 vấn đề quan trọng, trong đó nhấn mạnh sự nhất trí rất cao của Trung ương về nhân sự tham gia Bộ Chính trị (BCT), Ban Bí thư (BBT) khóa XIII.

Văn kiện có nhiều nội dung đổi mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Hội nghị Trung ương 14 đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà BCT đề nghị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trung ương cho rằng việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành theo đúng mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Các văn kiện trình Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các văn kiện trình đại hội của Đảng lần này có nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng. Từ cách tiếp cận, mục tiêu phát triển, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, dự báo tình hình thế giới và trong nước, hệ thống các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cho đến các định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược đã thể hiện được những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị Trung ương 15 sẽ quyết định phương án nhân sự - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIIIẢnh: Nhật Bắc

Kinh tế ổn định, cải thiện đời sống nhân dân

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCHTƯ, BCT, BBT khóa XII, các ý kiến phát biểu tại tổ cũng như tại hội trường đều nhất trí cao với tờ trình và báo cáo; đồng thời thống nhất cho rằng nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; BCHTƯ, BCT, BBT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đường lối, thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xử lý và giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước của nền kinh tế. Giữ ổn định, vững chắc kinh tế vĩ mô; lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh. Môi trường đầu tư, kinh doanh; cán cân thương mại được cải thiện, chuyển từ thâm hụt sang thặng dư, là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh có kết quả tích cực, nhất là đại dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt; tình trạng tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và có thuyên giảm.

Biểu quyết với sự nhất trí rất cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết BCHTƯ đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia BCT, BBT khóa XIII, bao gồm cả nhân sự BCT, BBT khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia BCT, BBT.

BCHTƯ giao cho BCT và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự BCHTƯ khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo BCHTƯ xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Trung ương cũng thống nhất cao với các tờ trình của BCT về dự kiến chương trình, nội dung đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại đại hội và khẳng định tinh thần chung là phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự đại hội; đồng thời phải thực hiện nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm cá nhân của mỗi đại biểu. BCHTƯ giao BCT tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định. 

BCHTƯ, BCT, BBT đã có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp, kịp thời, thể hiện sự nhạy bén, bản lĩnh và bước phát triển mới ngày càng toàn diện về tư duy lý luận, phương pháp luận của Đảng phù hợp với diễn biến tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
Thế Dũng