[infographic] Các địa phương hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.
A.Thanh - Xuân Huy