[Infographic] Kỷ luật 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý - Ảnh 1.
L.Cường - A.Thanh