(Infographic) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm chống tham nhũng, chỉnh đốn Đảng - Ảnh 1.
Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: G.H