Theo đại diện nhóm nghiên cứu của WB, cải cách chính sách BHXH của Việt Nam vào năm 2014 đã không giải quyết được các vấn đề ngắn hạn, trong đó có sự bất bình đẳng lớn về lương hưu giữa khu vực nhà nước và tư nhân. Nếu không có cải cách về hệ thống hưu trí thì sự mất cân đối thu - chi sẽ cao vì số người được hưởng sẽ tăng lên. WB đề xuất phương án cải cách hệ thống hưu trí: Làm cho hệ thống hưu trí nhà nước do BHXH quản lý bền vững hơn; khuyến khích sự tham gia của khu vực phi chính thức; xây dựng một tầng lương hưu xã hội cơ bản cho xóa đói giảm nghèo và từng bước mở rộng trụ cột hưu trí tư nhân để đa dạng hóa hệ thống hưu trí.

Khuyến nghị Việt Nam cải cách chính sách BHXH - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ảnh: THÀNH CHUNG

T.Dũng