Chiều 26-8, Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phối hợp Ủy ban Kinh tế của QH, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Nghiên cứu lập pháp và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo "Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết 18 ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII". Hội thảo do Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch QH chủ trì.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận và trao đổi đã đề cập 2 nhóm nội dung lớn theo đúng tinh thần Nghị quyết 18/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, trong đó có: Những vấn đề chung; cơ chế, chính sách về tài chính đất đai; về giá đất; về hoàn thiện cơ chế định giá đất; về cơ chế đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; về chế độ quản lý và sử dụng đất đai và một số nội dung, chính sách khác như: về hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư trong hoạch định và thực hiện các chính sách tài chính về đất đai; về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai; về giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội thảo vào ngày 26-8 Ảnh: DOÃN TẤN

Hội thảo lần này được tổ chức nhằm huy động, phát huy vai trò, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người có kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực tham gia vào việc góp ý kiến, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung vào việc thảo luận, tham gia ý kiến nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi Luật Đất đai; bảo đảm thể chế hóa đúng đắn quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến lĩnh vực đất đai, làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013.

Việc sửa đổi Luật Đất đai lần này cần gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, bảo đảm tiết kiệm, bền vững, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu… Trong đó, tập trung vào các nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là một dự án luật lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, có tác động sâu sắc tới nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Theo dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, dự án luật sẽ được Chính phủ trình QH xem xét, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4 QH khoá XV (vào tháng 10-2022) và theo quy trình xem xét, thông qua tại 3 kỳ họp QH. Sau khi QH thảo luận, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4, UBTVQH phối hợp với Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Bảo Trân