Đứng trước thời cuộc, người dân rất quan tâm đến những đòi hỏi và thách thức về đối nội và đối ngoại, mong sao Đại hội Đảng sẽ có những quyết định hiệu triệu được quyết tâm phấn đấu của nhân dân và tranh thủ được hậu thuẫn của bạn bè quốc tế, tất cả nhằm vượt qua thách thức và giành được thắng lợi cho đất nước.

Người dân đồng tình với đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực". Vấn đề đặt ra là chúng ta đã làm gì, làm như thế nào, khi nào để đạt được mong ước nói trên?

Trong nhà nước pháp quyền với nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, cần làm rõ nội dung "Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ" với trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan nhà nước. Cần thay đổi tư duy và chính sách, cơ chế tuyển chọn nhân sự theo kinh nghiệm thành công của đổi mới kinh tế: dân chủ hóa để phát huy khả năng đóng góp của toàn Đảng, toàn dân.

Công tác nhân sự phải đặt trong khung quản lý công mới và quản trị giá trị công, có nghĩa là những nhân sự được Đảng lựa chọn phải được đào tạo bài bản, có kiến thức, trải nghiệm thực tế và đặc biệt phải ủng hộ và giúp cải cách quản lý công thật sự hiệu quả. Bản thân họ phải thấm nhuần những giá trị công là những giá trị hướng về công bằng, tự do, hạnh phúc của nhân dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh và giờ đây được tích hợp thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Khung quản lý công mới đòi hỏi phải minh bạch và công bằng trong công tác nhân sự. Tuyển chọn người tài phải dựa vào học vấn, trình độ, bằng cấp và kết quả hoạt động, từ chính những vị trí đó. Nhưng quan trọng hơn cả, họ phải có động lực phụng sự công và có phong cách lãnh đạo phụng sự.

Đại dịch Covid-19 như một trận cuồng phong tàn phá rất nhiều của cải vật chất và tinh thần của loài người. Đối với Việt Nam, đó là một thử thách to lớn nhất sau những thử thách binh lửa chiến tranh mấy chục năm về trước. Có thể nói, đại dịch Covid-19 đã thử thách sức chịu đựng của cả dân tộc cũng như thử thách bản lĩnh của từng cá nhân, đặc biệt là những cá nhân đứng mũi chịu sào, làm tăng uy tín của Đảng trong dân chúng.

Người dân khát khao mong ước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải là một thể chế chính trị quốc gia phát huy được ở mức cao nhất chủ nghĩa yêu nước, của tinh thần dân tộc Việt Nam kiên cường, của các quyền tự do và dân chủ của nhân dân, của những giá trị cao đẹp của đất nước, để tất cả làm nên sức mạnh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ được toàn dân đoàn kết dấn thân phấn đấu cho sự phồn vinh của Tổ quốc và góp phần xứng đáng vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác vì phát triển giữa mọi quốc gia. 

TS TÔ VĂN TRƯỜNG