Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hạn mức khuyến mại với dịch vụ thông tin di động mặt đất bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-3.

Theo đó, tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước không được vượt quá 20% (với thuê bao trả trước) hoặc 50% (với thuê bao trả sau) tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động được khuyến mại.

Theo Thông tư 10/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực từ ngày 20-3, việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được quy định như sau: Nếu hộ gia đình, cá nhân đã có sổ đỏ với thửa đất đó thì phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp giấy chứng nhận. Trường hợp đã có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC), hiệu lực từ ngày 1-3, quy định: Đánh giá chất lượng bồi dưỡng CB-CCVC là cơ sở pháp lý để đánh giá chất lượng CB-CCVC; nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của CB-CCVC sau khi được bồi dưỡng; cung cấp cho các cơ quan, tổ chức đánh giá, cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ những thông tin khách quan về thực trạng chất lượng bồi dưỡng. Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng CB-CCVC.

Thông tư 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ (hiệu lực từ ngày 1-3) hướng dẫn một số điều về đào tạo, bồi dưỡng hiệu lực từ ngày 1-3, quy định: Chậm nhất sau 15 ngày từ ngày về nước, các hiệu lực từ ngày 1-3 được cử đi học ở nước ngoài phải gửi báo cáo rõ về cơ quan về những kiến thức, kinh nghiệm đã tiếp thu trong quá trình được học ở nước ngoài và đề xuất vận dụng vào công tác chuyên môn, quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị đang công tác. Người được cử đi bồi dưỡng không chấp hành quy định của đoàn, bỏ học không có lý do; vi phạm nội quy của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc pháp luật của nước sở tại; không chấp hành các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật phát ngôn, giữ bí mật của nhà nước; về nước không đúng thời hạn (trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép), tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật CB-CC hoặc Luật Viên chức.

Thông tư 04/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (hiệu lực từ ngày 1-3) quy định vùng đồng bằng có từ 500 hộ gia đình trở lên và ở vùng miền núi, hải đảo có từ 300 hộ gia đình trở lên thì được thành lập tổ dân phố.

Đối với thôn, ở vùng đồng bằng miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên phải có từ 400 hộ gia đình trở lên; khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, hải đảo có từ 200 hộ gia đình trở lên.

Trường Hoàng