Theo đó, thông báo nêu rõ: Thực hiện công văn số 3956/VP-KGVX ngày 3-7 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc rà soát sử dụng văn bằng, chứng chỉ, UBND huyện giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham mưu thực hiện tốt một số nội dung, gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15-9. Hồ sơ báo cáo kết quả ra soát gồm: Báo cáo kết quả rà soát, văn bằng, chứng chỉ; bản phô tô các loại văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức.

UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15-9. Hồ sơ báo cáo kết quả rà soát như Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đối với Phòng Nội vụ: Kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cấp huyện. Tham mưu UBND huyện tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Mới đây, tại điểm thi tốt nghiệp THPT Phú Quốc, ông N.T.H., Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương đã đi thi tốt nghiệp để bổ sung văn bằng. UBND huyện Phú Quốc đã có quyết định kỷ luật đối với ông H. do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

ANH THY