Chiều 22-9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết tổng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 14.620 tỉ đồng. Trong đó, từ cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2021 là 7.420 tỉ đồng; giảm chi trả nợ lãi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 4.200 tỉ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo nghị quyết của Chính phủ còn dư 3.000 tỉ đồng.

Quốc hội  đồng ý bổ sung ngân sách 14.620 tỉ đồng để phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp

Trong 8 tháng đầu năm, cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đã tập trung sử dụng dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; xử lý các nhu cầu chi cấp thiết về quốc phòng, an ninh. Các nguồn lực của Trung ương đã sử dụng 22.270 tỉ đồng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cho biết tổng hợp chung nhu cầu Trung ương phải chi để mua vắc-xin và chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới khoảng 36.000 - 40.000 tỉ đồng.

Do vậy, để bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng 14.620 tỉ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 nêu trên, để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021, tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch. Trường hợp kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được bổ sung nêu trên không sử dụng hết trong năm 2021, được chuyển nguồn sang năm 2022 tiếp tục thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, qua thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBTVQH thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung nguồn lực từ ngân sách Trung ương số tiền 14.620 tỉ đồng từ nguồn cắt giảm chi ngân sách nhà nước năm 2021 như Chính phủ trình; giao Chính phủ xử lý nguồn lực dự phòng này để ưu tiên chống dịch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước và nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Đồng thời Chính phủ bảo đảm việc thu hồi, cắt giảm tiết kiệm nguồn kinh phí theo đúng tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội, cắt giảm chi phí cho hội nghị, công tác phí, chi thường xuyên thu hồi chi chưa cần thiết hoặc chậm triển khai...

Các Ủy viên UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ khắc phục việc dự báo không sát dẫn đến dư tiền ngân sách không sử dụng hết, báo cáo chậm các nội dung cần xin ý kiến. Đồng thời bám sát diễn biến thực tế để điều hành theo thẩm quyền hoặc xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, bảo đảm tăng thêm nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương nhằm thực hiện hiệu quả chính sách tài khóa cho công tác phòng, chống dịch và duy trì, khôi phục, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân, bảo đảm chế độ, chính sách cho những người tham gia phòng, chống dịch, nhất là những người ở tuyến đầu.
Văn Duẩn