Tham dự và chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đạt được trong năm qua; đồng thời lưu ý cần nghiêm túc làm rõ những khuyết điểm, hạn chế như việc chỉ đạo công tác nắm, nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình có lúc, có nội dung chưa kịp thời; công tác quản lý, đánh giá cán bộ có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, còn để cán bộ vi phạm kỷ luật, pháp luật...

Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tham quan khu trưng bày ấn phẩm về quốc phòng Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Quân đội cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đặc biệt, phải thường xuyên cảnh giác, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, kiên quyết không để bị động; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Chủ động tham mưu, chỉ đạo để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về điều chỉnh tổ chức quân đội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...

D.Ngọc