Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Sơn La, giai đoạn từ ngày 1-1-2018 đến ngày 31-8-2020.

Về xét tuyển công chức năm 2019, UBND tỉnh Sơn La đã tuyển dụng được 67 công chức các ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương. Về cơ bản, kỳ xét tuyển công chức được thực hiện theo quy định; tuy nhiên, quá trình thực hiện còn tồn tại, hạn chế như: Danh sách chỉ tiêu xét tuyển ban hành kèm theo Kế hoạch xét tuyển công chức không quy định rõ ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển trong khi phiếu đăng ký dự tuyển yêu cầu ghi rõ ngành, chuyên ngành đào tạo gây khó khăn, nhầm lẫn cho thí sinh trong quá trình đăng ký dự tuyển và quá trình kiểm tra của Ban kiểm tra phiếu dự tuyển.

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện Sơn La bổ nhiệm 16 lãnh đạo, quản lý thiếu tiêu chuẩn - Ảnh 1.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra tại Sơn La vào tháng 10-2020

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ, thông báo tuyển dụng công chức do Giám đốc Sở Nội vụ ban hành là không đúng thẩm quyền quy định của Chính phủ và chưa được niêm yết tại trụ sở UBND tỉnh theo quy định.

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 95 hồ sơ cho thấy, quá trình thực hiện còn 4 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định tuyển dụng viên chức không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định. Đến thời điểm thanh tra, 3 trường hợp có quyết định tuyển dụng công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với ngạch công chức hiện giữ, một số trường hợp trước khi được tiếp nhận vào công chức đã được các cơ quan, tổ chức điều động, biệt phái đến làm việc chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức hành chính.

Theo cơ quan thanh tra, việc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch; đồng thời, phê duyệt hình thức, nội dung và tổ chức kiểm tra, sát hạch là không đúng thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, 90 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức chưa có ý kiến thống nhất hoặc chưa có phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Chính phủ. Một số biên bản kiểm tra, sát hạch không phản ánh việc kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đề nghị tiếp nhận.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cơ bản, UBND tỉnh Sơn La và các cơ quan, tổ chức chấp hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm. Tuy nhiên trong quá trình thanh tra, Bộ Nội vụ phát hiện 16/410 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28-12-2017 thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Ngoài ra, 26 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức, viên chức không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hoặc không có căn cứ tuyển dụng.

"Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm hoặc chưa đúng quy định như: Đề xuất về chủ trương; nhận xét, đánh giá của thủ trưởng trực tiếp, tờ trình đề nghị bổ nhiệm; quyết định bổ nhiệm lại đối với 17 trường hợp còn chậm so với quy định"- Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận.

Theo thanh tra Bộ Nội vụ, việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tại thời điểm thanh tra, UBND huyện Sốp Cộp còn ký và sử dụng 1 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Đến ngày 21-10-2020, Chủ tịch UBND huyện đã có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với lao động nêu trên.

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cản bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28-12-2017 thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kết luận Chủ tịch UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong Kết luận thanh tra này. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Minh Chiến