Ngày 15-10, bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, cho biết đã chính thức thành lập Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trên mạng Internet.

Thêm kênh thông tin cho người dân xứ biển Kiên Giang - Ảnh 1.

Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang vừa thành lập cũng là kênh thông tin chính thống cho người dân xứ biển tiếp cận trước những vấn đề được dư luận quan tâm.

Theo đó, cổng thông tin có chức năng tổ chức, quản lý và công bố chính thức các thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang; tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…Bên canh đó, theo dõi, định hướng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp đang diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Cổng thông tin còn để tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hoạt động của tỉnh; phân tích, bình luận, nêu rõ ý nghĩa, nội dung chính trị của các sự kiện kinh tế, xã hội, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; nhận định đúng sai, tốt xấu, bản chất, hiện tượng và chiều hướng phát triển của xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, cập nhật nội dung thông tin trên cổng thông tin. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, vận hành kỹ thuật cổng thông tin bảo đảm an toàn, thông suốt 24 giờ/ngày.

Thanh Vân