Ngày 1-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc tới Ban Tuyên giáo Trung ương về một số kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay.

Tổng Bí thư: Triển khai nhanh hơn công tác quy hoạch báo chí - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: tuyengiao.vn

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, ngành Tuyên giáo đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, từ nay tới cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, toàn ngành Tuyên giáo nỗ lực phấn đấu thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Tổng Bí thư: Triển khai nhanh hơn công tác quy hoạch báo chí - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: tuyengiao.vn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đất nước ta thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trong đó, công tác tuyên giáo góp phần tích lũy kết quả dần dần, từ lượng chuyển thành chất. "Nếu như tư tưởng không thông, làm sao có thể đạt được những kết quả đó. Tôi muốn đặt cái nhìn tổng thể để nhìn công tác tuyên giáo lạc quan hơn, phấn khởi hơn. Đây là sự nỗ lực của toàn ngành tuyên giáo"- Tổng Bí thư nói.

Khẳng định những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo thời gian qua, đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý một số hạn chế còn tồn tại trong công tác này. Trong đó, công tác lý luận, nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tổng Bí thư: Triển khai nhanh hơn công tác quy hoạch báo chí - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: tuyengiao.vn

Về công tác thông tin tuyên truyền, có rất nhiều cố gắng, nhất là báo chí cách mạng đã phát triển rất nhanh và hiện đại, nhưng công tác tuyên truyền miệng còn yếu. Quản lý báo mạng, internet còn không ít lúng túng, hạn chế.

Về đấu tranh tư tưởng, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động của thế lực thù địch còn yếu, thiếu sắc bén. Công tác tổ chức đấu tranh cần bài bản hơn.

Phân tích những thuận lợi cơ bản và những diễn biến phức tạp khó lường, tác động vào tư tưởng, tình cảm của nhân dân trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần lưu ý đến 4 nội dung sau:

Một là, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng. Phải làm rõ nghĩa chính trị là chính trị nào, tư tưởng là tư tưởng nào? Đó chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đã đi. Tuyệt đối không dao động, mơ hồ. Làm thế nào để công tác tư tưởng truyền vào mỗi cán bộ, vào nhân dân sự kiên định tư tưởng chính trị, kiên định hướng đi, không được chệnh hướng.

Lâu nay, chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, lãng phí, phòng chống tiêu cực, nói nhiều đến công tác cán bộ… nhưng điều cốt yếu là gì? Đó là sự kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hai là, công tác thông tin tuyên truyền phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đây là trách nhiệm rất lớn của công tác tuyên giáo. Trên cơ sở mục tiêu chính trị đúng đắn như đã nói, công tác tuyên giáo phải bằng mọi cách, phương thức, mọi lực lượng để xây dựng sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Phải nắm được tư tưởng, yêu cầu, tâm trạng của quần chúng; phải làm thế nào để dân hiểu được và chia sẻ, đưa được tư tưởng chính thống vào một cách nhuần nhuyễn để dân tự thấy, tự làm, tự hành động.

Phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng một cách đúng đắn. Các binh chủng làm công tác tư tưởng đều hướng vào mục tiêu này.

Ba là, phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực xấu, thù địch. Bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, bản chất cách mạng của Đảng.

Bốn là, xây dựng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ, phương thức hoạt động khoa học; rất nhiều nghệ thuật trong công tác này.

Phải phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan để cùng làm công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Trung ương cần quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tuyệt đối trung thành, kiên định vững vàng, làm việc một cách khoa học, biết cách tổ chức công việc, có dũng khí đấu tranh, có đủ trình độ chuyên môn chuyên nghiệp vụ, nói được, làm được, thuyết phục được; không bị cám dỗ, không bị các thế lực xấu mua chuộc. Phương pháp dân chủ, chân thành, không phải gò ép, áp đặt, không manh động.

Các cấp ủy, chính quyền phải tạo mọi điều kiện cho công tác tuyên giáo.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh trước mắt, ngành Tuyên giáo phải đặc biệt quan tâm tới sự tác động của mạng xã hội, Internet đối với xã hội. Triển khai nhanh hơn công tác quy hoạch báo chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ sự tin tưởng, với truyền thống 88 năm của ngành, trải qua nhiều giai đoạn với không ít thử thách, ngành Tuyên giáo sẽ có những bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu mới đang đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

B.T.Ngọc