Theo Giám đốc Sở TN-MT TP HCM Nguyễn Toàn Thắng, lĩnh vực tài nguyên môi trường có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp và có ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Để trở thành đô thị văn minh, hiện đại và thông minh, TP phải giải quyết tốt các nhiệm vụ về: quản lý, quy hoạch và sử dụng đất đai; quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên… các nhiệm vụ này chỉ có thể thực hiện tốt khi ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ.

"Sở TN-MT đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nhưng mức độ chỉ dừng lại ở các hoạt động hành chính thông thường và một số nghiệp vụ chuyên sâu khác nhưng ở phạm vi hạn hẹp. Với thực tế đó, Sở TN-MT chưa thể đáp ứng được những yêu cầu đối với tình đặc thù của TP HCM và yêu cầu xây dựng TP trở thành đô thị thông minh. Vì vậy, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho Sở là rất cần thiết và cấp bách" – ông Thắng nói.

Trên cơ sở đó, Sở TN-MT TP đề xuất 3 dự án (đã được UBND TP chấp thuận giao lập báo các đề xuất chủ trương đầu tư) với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.400 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ 2021-2024.

Các dự án xây dựng cụ thể là: Trung tâm điều hành thông minh và chuyển đổi số kho lưu trữ cho Văn phòng Đăng ký đất đai TP (591 tỉ đồng); Trung tâm điều hành thông minh Sở TN-MT (483,4 tì đồng); Hệ thống cơ sở dữ liệu thông minh phục vụ xử lý thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (hơn 319 tỉ đồng).

Trần Thái