Theo Thanh tra TP HCM, đối với việc công khai, minh bạch và giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện Bình Chánh chưa thực hiện đúng một số biểu mẫu theo quy định. Việc thực hiện thư xin lỗi trong trường hợp chậm giải quyết thủ tục hành chính chưa kịp thời, còn tình trạng ban hành thư xin lỗi sát ngày hoặc sau ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; cán bộ thụ lý chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ, phát hành văn bản yêu cầu bổ sung trước ngày hẹn trả hồ sơ 1 ngày không đúng quy định.

Việc quản lý, sử dụng mặt bằng nhà, đất tại UBND huyện chưa chặt chẽ; rà soát, kê khai chưa đầy đủ các địa chỉ nhà, đất để trình UBND TP phê duyệt phương án xử lý tổng thể. Chưa trình UBND TP phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Còn 74/372 trường hợp chậm thực hiện theo phương án xử lý tổng thể nhà, đất. Qua kiểm tra hiện trạng 25 địa chỉ nhà, đất, có 6/25 địa chỉ sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích được giao.

TP HCM: Nhiều vi phạm tại UBND huyện Bình Chánh - Ảnh 1.

Thanh tra TP HCM thông báo kết luận có nhiều sai phạm tại UBND huyện Bình Chánh

Việc bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo còn chưa đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Bình Chánh (1 trường hợp), chưa đảm bảo về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện (10 trường hợp); 1 trường hợp chưa đảm bảo theo quy định về thời gian bổ nhiệm lại (chậm 21 ngày), chưa đúng quy định. UBND huyện không lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi, đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác khi ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hằng năm, chưa đảm bảo quy định. Có 8 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ đơn vị không ban hành quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, chưa đảm bảo quy định. Việc thực hiện đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 đã được UBND TP phê duyệt chưa đạt kế hoạch, không đảm bảo số lượng tinh giản theo đề án (từ năm 2017 đến tháng 11-2019, theo đề án phải tinh giản biên chế 228 người, thực tế tinh giản được 4 người).

Theo kết luận thanh tra, việc kê khai tài sản, thu nhập tại UBND huyện Bình Chánh còn có các sai sót: Kê khai tổng thu nhập thấp hơn thực tế; không kê khai biến động và giải trình tăng - giảm tài sản; không kê khai cụ thể về thu nhập thực tế của vợ, chồng và các khoản thu nhập khác; không kê khai chi tiết về nhà ở, đất và biến động của nhà ở; người nhận bản kê khai chưa thực hiện ký nhận vào bản kê khai và ký từng trang theo quy định. Chưa kiểm tra, giám sát việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các phòng ban trực thuộc, còn tình trạng Phòng Quản lý đô thị chưa thực hiện công khai bản kê khai tài sản, chưa đúng quy định.

Việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UND huyện Bình Chánh và UBND các xã ban hành chưa nghiêm túc, chưa có biện pháp triệt để đảm bảo thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành. Kiểm mẫu 8 trường hợp vi phạm xây dựng đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo báo cáo của UBND huyện, nhận thấy 2 trường hợp mới tháo dỡ một phần, 1 trường hợp tái vi phạm xây dựng (chưa xử phạt xong), 8 trường hợp đều chưa nộp phạt, chưa đảm bảo quy định. Kiểm tra mẫu 93 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực kinh tế, tài nguyên và môi trường, văn hóa thông tin, LĐ-TB-XH, quản lý đô thị do UBND huyện ban hành, kết quả có 79 hồ sơ chưa thực hiện việc bút lục hồ sơ lưu; 10 hồ sơ có điều khoản vi phạm trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính không trùng khớp với biên bản vi phạm hành chính; 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính không được gửi hoặc gửi không đúng đối tượng vi phạm; 15 hồ sơ có người ký biên bản vi phạm hành chính không đúng đối tượng vi phạm…

Thanh tra TP HCM cho rằng trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, phó chủ tịch UBND huyện phụ trách theo lĩnh vực, các trưởng phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, LĐ-TB-XH, Văn hóa thông tin; chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Chánh Thanh tra TP HCM đã kiến nghị và được chủ tịch UBND TP kết luận: Giao chủ tịch UBND huyện Bình Chánh chấn chỉnh công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện; khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, báo cáo kết quả việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, trình UBND TP phê duyệt phương án quản lý, sử dụng. Kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan việc kê khai thiếu các địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước qua các thời kỳ, việc chậm thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Rà soát, rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo huyện, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc liên quan những tồn tại, thiếu sót như đã nêu ở phần kết luận; chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm, hạn chế, thiếu sót theo nội dung kết luận thanh tra.

Bảo Nghi