Ngày 12-12, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại UBND huyện Chư Sê, giai đoạn từ năm 2016 – 2018. 

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện năm 2016, UBND huyện Chư Sê không ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) ; từ năm 2016 đến 2018, không có hồ sơ tài liệu chứng minh việc có tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. 

UBND huyện bị phát hiện mắc nhiều vi phạm trong phòng chống tham nhũng - Ảnh 1.

UBND huyện Chư Sê mắc nhiều vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng

Từ năm 2016-2018, UBND huyện Chư Sê cũng không công khai, minh bạch thông tin liên quan đến việc mua sắm tài sản công; không công khai các kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo quy định. 

Từ năm 2016-2017, huyện Chư Sê cũng không công khai quyết định phân bổ vốn đầu tư xây dựng trên cổng thông tin điện tử; không công khai quyết toán ngân sách trên cổng thông tin điện tử; không có tài liệu chứng minh việc các phòng, ban có công khai dự toán tại hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị theo quy định. 

Năm 2018, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 tại huyện Chư Sê, nhưng huyện này cũng không công khai báo cáo kiểm toán và kết quả thực hiện các kiến nghị của kiểm toán. 

Qua kiểm tra công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập từ 2016-2018 của 5 đơn vị (Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND thị trấn Chư Sê) không thực hiện đúng quy định. 

Cụ thể, không lưu bản sao bản kê khai tài sản; hàng năm các đơn vị này không xây dựng, trình người đứng đầu đơn vị phê duyệt kế hoạch công khai bản kê khai trong đơn vị mà Phòng Nội vụ huyện tự lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản của các đơn vị rồi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt dẫn đến bỏ sót đối tượng kê khai. 

Các biên bản về việc công khai bản kê khai tài sản thể hiện thời gian công khai thực hiện trước ngày bộ phận tiếp nhận, kiểm tra nhận bản kê khai của người kê khai nộp là bất hợp lý, không đúng quy định. Có biểu hiện hợp thức hoá việc thực hiện thủ tục, trình tự công khai, minh bạch tài sản, thu nhập. 

Tại 5 đơn vị này đoàn thanh tra kiểm tra 94 bản kê khai tài sản thì tất cả đều có nội dung không đúng quy định. 

Từ đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã đề nghi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Chư Sê tổ chức kiểm đỉểm và chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế của UBND huyện và các cơ quan tham mưu có liên quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 

Hoàng Thanh