Đồng thời, lựa chọn những cán bộ chủ chốt để chèo lái con thuyền đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm và xa hơn.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc, của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội XIII không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước). Đồng thời, Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới...

Đặc biệt, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 thành viên với nòng cốt là tập thể Bộ Chính trị gồm18 thành viên và Ban Bí thư gồm 5 thành viên do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Để lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, các đại biểu đã cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm để chọn ra những nhân sự thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, song cũng đứng trước không ít thử thách khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo từ an ninh, chính trị cho tới kinh tế… mà điển hình là đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu.

Đại hội với sự tham dự của 1.587 đảng viên, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên đã đưa ra những định hướng lớn với tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI. Theo đó, hướng tới đích lớn đưa nước ta trở trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào dịp tròn 100 năm thành lập nước (năm 2045).

Chúng ta kỳ vọng và tin tưởng những quyết sách lớn, đúng đắn mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng vạch ra cùng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo xứng đáng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự đổi mới và phát triển, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của từng thời kỳ để hướng tới hoàn thành sứ mệnh được giao phó vào giữa thế kỷ này. 

PHẠM DƯƠNG