HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND về một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8-3-2021.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ 1 tỉ đồng/dự án cho lực lượng công an tham gia giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Giải phóng mặt bằng ở tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: https://vinhphuc.gov.vn/

Theo nội dung Nghị quyết, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thưởng giải phóng mặt bằng nhanh cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi theo tiến độ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng tại thực địa. 

Cụ thể, trong vòng tối đa 20 ngày (tính cả ngày nghỉ) kể từ ngày người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi nhận được thông báo chi trả tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác có mức thưởng là 120.000 đồng/m2; đối với đất rừng sản xuất, mức thưởng là 20.000 đồng/m2; đất ở có nhà ở phải tháo dỡ, mức thưởng là 500.000 đồng/m2 sàn xây dựng, tối đa không quá 50 triệu đồng/chủ sử dụng đất.

Từ ngày thứ 21 đến tối đa không quá 30 ngày (tính cả ngày nghỉ lễ) kể từ ngày người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi nhận được thông báo chi trả tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, mức thưởng 96.000 đồng/m2; đối với đất rừng sản xuất thì mức thưởng là 16.000 đồng/m2; đất ở có nhà ở phải tháo dỡ, mức thưởng là 400.000 đồng/m2 sàn xây dựng và tối đa không quá 40 triệu đồng/chủ sử dụng đất.

"Hỗ trợ thêm kinh phí (ngoài quy định hiện hành) không quá 1 tỉ đồng/1 dự án cho lực lượng công an tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ. Ngoài ra, hỗ trợ thêm kinh phí (ngoài quy định hiện hành) không quá 500 triệu đồng/1 dự án cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức chính trị xã hội các cấp, UBND cấp xã, tập thể, cá nhân được cấp có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ tham gia tuyên truyền vận động người có đất thu hồi chấp hành chủ trương thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại địa phương"- Nghị quyết nêu rõ.

Về nguồn kinh phí thực hiện, Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết kinh phí giải phóng mặt bằng nhanh cho hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được lập, sử dụng và thanh, quyết toán từ nguồn kinh phí thực hiện dự án. Tổng số gần 2.958 tỉ đồng từ nguồn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; trong đó, ngân sách tỉnh trên 2.340 tỉ đồng và ngân sách cấp huyện 617 tỉ đồng.

Kinh phí hỗ trợ cho lực lượng công an và lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động từ nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 là 300 tỉ đồng.

Nguyễn Hưởng