VKS đưa ra bằng chứng về ông Đinh La Thăng có mối quan hệ với "Út Trọc"

Huế Xuân