Liên quan đến các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN)về kết quả kiểm toán dự án xây dựng tuyến metro số 1, UBND TP HCM vừa chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện nhiều nội dung.

Theo đó, UBND TP giao Sở Nội vụ TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai sót đã nêu tại báo cáo kiểm toán và đề xuất hình thức xử lý đúng quy định.

UBND TP cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị (QLĐSĐT) TP, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát toàn diện tình hình thực hiện dự án, từ lúc bắt đầu và những vấn đề phát sinh, đặc biệt là các căn cứ pháp lý. Đồng thời, rà soát các hợp đồng, biên bản đàm phán thương thảo hợp đồng của các gói thầu thuộc dự án nêu trên, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Các cơ quan này cũng được giao rà soát, xác định chính xác tổng mức đầu tư của dự án, tránh thất thoát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án. Căn cứ trên kết quả rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP chịu trách nhiệm dự thảo báo cáo kết quả trình UBND TP trước ngày 20-1 để cho ý kiến trước khi gửi Thủ tướng Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính làm việc cùng Bộ Tài chính và các bộ - ngành liên quan xác định giá trị hợp đồng vay lại của Hiệp định VN11-07 và ký kết hợp đồng vay lại phần vốn thuộc Hiệp định VN15-P5. UBND TP cũng giao Ban QLĐSĐT TP và các đơn vị được kiểm toán tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN, đồng thời báo cáo kết quả theo yêu cầu, gửi trước ngày 31-3.

Yêu cầu xử lý tập thể, cá nhân vi phạm ở tuyến metro số 1 - Ảnh 1.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang xây dựng

Sở Xây dựng được giao nghiên cứu ý kiến của KTNN về việc kiểm tra, rà soát các chỉ số giá đã ban hành và đề xuất hướng điều chỉnh phù hợp. Còn đối với Sở Tài chính, UBND TP chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của KTNN về việc xem xét, điều chỉnh chi phí bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật phù hợp. Đồng thời, phối hợp rà soát lại nguồn vốn vay nước ngoài đã cấp phát, bổ sung ghi thu ghi chi đầy đủ giá trị vốn vay của dự án vào báo cáo quyết toán ngân sách TP HCM.

Những nội dung nêu trên, UBND TP chỉ đạo khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND TP trước ngày 31-3.

Tin-ảnh: G.Minh